دیروز حسابی کدبانو گری کردم و لذت بردم  مامانم خونمون بودن و کلی ازشون پذیرایی کردم و نذاشتم مثل همیشه کمکم کنن . ناهار خوشمزه و عصرانه و بشور و بساب و دست گرفتن بافتنی ( شال و کلاه برای مهران و نهال) . رسیدگی به تکالیف جمعه نهال و بازی و نقاشی . عصر هم نهال را بردیم شهربازی و شام خوردیم و برگشتیم و یک لحظه هم بیکار نبودم و راضی و خوشحال از یک جمعه پاییزی دلپذیر.  این هفته کلی مهمونی بازی داریم دوشنبه : عروسی دوست مهران که خانمش هم مربی نهاله سه شنبه : ناهار خونه مادرجون و عصر هم تولد دختر دوستمون پنجشنبه : مهمونی خانمهای شرکت خونه یکی از همکاران تا باشه همیشه از این خبرا . تشویق 

/ 1 نظر / 11 بازدید